[NEW] Chords Kunci Gitar Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) Lirik Terjemahan

Lyrics Romanization/Romanisasi

Sh� zǎi qiūdōng l�n fēng r�ng c� l�ng
Yīn y�u w�n hu� s�i d� k� yīngq� w�i mi�

J�y�n fēng p� z�ngh�ng c�ng sēn
Li� shǒu d� yīn yōu yu� xī h�
Zǔ l�ng qiānni�n ji� sh� ru� w�i yānmi�
Yīng sh� zh�nsh�n m� n� zhǎng hu�n shēng

Sh� zǎi qiūdōng h�o xuě lu� s� shēng d�ng
Y�nm� zhīzǐ yīngh�n yīn y�u w�n hu�

W�iz� bǎi z�i di� gēngt�
Shānxuě di� c� m�w� h�i pī
H�np� su� fēi yīng r�o sōng l�n
H�ngqi�o yīc�n d�i w� z� ku� yǒngshēng

Ah~

AH~ Mǎh� pō y�nkū du�n y� sh�ng
Ah~ B�xu� yīngh�n qiān w�nzh�ng

Mehogem balau dolax. Siaw Tengaw ni.
Ana Mehogeni heya. Ena mueh haya ga Utux na.
Musa SgrLum Babaw xkoni. Eni SubuLaw ga hey na.
Sbanai na yama. Seleuda Anam yama cibaw.
(Mǎh� pō y�nkū du�n y� sh�ng b�xu� yīngh�n qiān w�nzh�ng
B�n shī l�ng p� gāo xu�n h�ng q� shānl�n h�n gu�n r� yu�)

La~

[F/D]Y�nkū mǎh� download mp3 Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) gratis pō y� xu� qiān w�nzh�ng
B�n shī p� gāo xu�n shānl�n artis Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) h�ng Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) song q� y�n
Kū y� Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) chords b� fēng yīngh�n y�ng xuě kunci gitar Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) zh�nf�ng
B�n shī p� gāo xu�n h�ng q� gu�n r� yu�

Ah!~

[F/D]Y�nkū mǎh� pō y� xu� qiān w�nzh�ng
B�n Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) chord shī p� gāo xu�n shānl�n h�ng q� y�n
Kū y� b� fēng yīngh�n y�ng xuě zh�nf�ng
B�n shī p� gāo xu�n h�ng q� gu�n r� yu�

La~ Ah~

Lyrics Chinese

數載秋冬 林風仍刺隆
陰遊萬迴 賽德克英氣未滅

巨岩風魄縱橫層森
獵首笛音幽躍溪河
祖靈千年誡示若未湮滅
應是戰神莫那長喚聲

數載秋冬 皓雪落 颯聲凍
岩木之子 英魂陰遊萬迴

外族百載迭更替
山雪疊伺迷霧還披
魂魄隨緋櫻繞嵩林
虹橋依存 待吾族跨永生

Ah~

Ah~ lirik Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) 馬赫坡岩窟斷崖上
Ah~ Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) lyrics 碧血英魂牽萬丈

Mehogem balau dolax. Siaw Tengaw ni.
Ana Mehogeni heya. Ena mueh haya ga Utux na.
Musa SgrLum Babaw xkoni. Eni SubuLaw ga hey na.
Sbanai na yama. Seleuda Anam yama cibaw.
(馬赫坡岩窟斷崖上 碧血英魂牽萬丈
半屍靈魄高懸 橫氣山林 魂貫日月)

La~

[F/D]岩窟 馬赫坡崖 血 牽 萬 丈
半屍魄 高懸 山林 橫氣延
枯崖 碧風英魂 盈 雪 綻 lagu Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.)
半屍魄 高懸 橫氣 貫日月

Ah~

[F/D]岩窟 馬赫坡崖 血 牽 萬 丈
半屍魄 高懸 cord kord Chthonic (閃靈樂團) – Quasi Putrefaction (半屍 橫氣山林) (Taiwanese Ver.) 山林 橫氣延
枯崖 碧風英魂 盈 雪 綻 放
半屍魄 高懸 橫氣 貫日月

La~ Ah~

Lyrics Translation/Terjemahan Indonesia

Eng